สมาชิกตำรวจพลร่มรุ่น 115 PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Administrator   

Image

 รายชื่อสมาชิกตำรวจพลร่ม รุ่น115

ลำดับยศชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่งเบอร์โทรหมายเหตุ
1พันตำรวจโทกรเพชร มูลเมืองรอง ผกก.แม่ฮ่องสอน0897580422 
2สิบตำรวจโทกังวาลย์ โคษาราชแดนสวรรค์2ก.ค.2529เสียชีวิต
3ร้อยตำรวจตรีกำธร บุญมาผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส.0819298624 
4ดาบตำรวจกำธร แสงจันทร์บก.จร.กลาง กทม.0818039221 
5ดาบตำรวจกิจจา กฐินสมิตอาชีพส่วนตัว กทม.0813462674 
6ดาบตำรวจกิตติ เขียนเขว้าบก.จร.กลาง กทม.0858181832 
7ร้อยตำรวจตรีเกษม เมืองนาคอาชีพส่วนตัว เพชรบุรี0854296256 
8พันตำรวจโทเกียรติคุณ พิญญะคุณพงส.สภ.สองพี่น้อง0816586663 
9สิบตำรวจโทคำพันธ์ พึ่งโพธิ์ส่วนตัว อรัญประเทศ0894673567 
10ดาบตำรวจจักรกฤษ ศรีจันทร์ตม.มาบตาพุด ระยอง0816530020 
11จ่าสิบตำรวจจักรภพ ทรงขำอาชีพส่วนตัว กทม.0891380836 
12จ่าสิบตำรวจจำเนียร สุปานันท์แดนสวรรค์ พ.ศ.2535เสียชีวิต
13ดาบตำรวจจำรัส แสนกรุงบางขวาง นนทบุรี   
14สิบเอกเจริญ สุวรรณีอาชีพส่วนตัว กทม.0818114671 
15พันตำรวจโทเจริญโรจน์ เพชรงามสว.สวัสดิการ ตร. 0847334975 
16ดาบตำรวจฉัตรชัย วงค์ชัยสภ.เมืองขอนแก่น0816705251 
17ดาบตำรวจชัตร์ คล้ายเมืองแดนสวรรค์20ส.ค.2549เสียชีวิต
18ร้อยตำรวจเอกชัยน้อย ศรีสำอางค์รองสว.กบ.ฝอ.บก.สอ.ฯ0879065066 
19ดาบตำรวจชาติภูมิ เกสรร้อยสสน.ฝอ.บก.สอ.ฯ0851831289สำรวย
20พันตำรวจโทชูพันธ์ จันทะเมนชัยสว.กก.3 บก.สอ.ฯ0817379085 
21จ่าสิบตำรวจเชิดศักดิ์ บำรุงธรรมแดนสวรรค์25พ.ย.2548เสียชีวิต
22จ่าสิบตำรวจณรงค์ เข่งพิมลแดนสวรรค์7 มิ.ย.2538เสียชีวิต
23ร้อยตำรวจเอกดำรงชาติ ช่างปลูกร้อย ตชด.436 สตูล0811980980 
24พันตำรวจโทถวัลย์ พวงเกษมรอง ผกก.สน.ศาลาแดง0814061315 
25พันตำรวจโทถวิล เทียนบุญสว.ฝสสน.2 บก.สสน.ฯ0818564730 
26พันตำรวจโทถวิล ระเบียบแหวนแดนสวรรค์3ก.พ.2553เสียชีวิต
27พันตำรวจเอกทรงเกียรติ ไหลทวีผกก.ส. ภ.ราชบุรี0819811601 
28ร้อยตำรวจตรีเทียนชัย ทิมทองผบ.หมู่ สน.ทุ่งครุ 0869935516 
29ดาบตำรวจธงชัย สว่างศรีบก.ภ.สุพรรณบุรี0830612134 
30พันตำรวจโทธงชัย ภัยพิทักษ์สว.สป.สน.นางเลิ้ง 0818475070 
31ดาบตำรวจชัยรัช ปัดชากาวบก.จร.กลาง กทม.0876912304ธนรัตน์
32ร้อยตำรวจตรีนเรศ เสียงกล่อมกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.0818579350 
33พันตำรวจโทนัน พุ่มเกตุสว.สป.สภ.ยี่งอ 0899983795 
34ร้อยตำรวจตรีนิยม ปานรอดตม.ด่านเชียงราย 0818846054 
35สิบตำรวจโทนิรัน ศรีเจริญสุขส่วนตัว อรัญประเทศ0815915357 
36ดาบตำรวจนิวัฒน์ ใจรักดีมว.สส.ฝอ.บก.สอ.ฯ0898886359 
37ดาบตำรวจบรรจง สารจันทึกผบ.หมู่ สน.บางรัก 0891414304 
38ดาบตำรวจบันเทิง สุโพธิ์ภาคกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.0898090054 
39ดาบตำรวจบุญชู ศรีกงพานผบ.หมู่ สภ.เมืองตราด0899286156 
40ร้อยตำรวจตรีบุญส่ง อุทธวงศ์กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.0817362068 
41ร้อยตำรวจโทบุญส่ง ช่ออัญชัญรอง สว.กก.3 บก.สอ.ฯ0813788692 
42ร้อยตำรวจตรีบุญสงค์ บัวภามว.แพทย์ ฝอ.บก.สอ.ฯ0822985115 
43ร้อยตำรวจตรีปฏินันท์ โมฑะกุลบก.จร.สน.ทางด่วน0814203728 
44พันตำรวจโทประจวบ หมอกยารองผกก.เกษตรสมบูรณ์0818383230 
45ดาบตำรวจประเทือง ใจต๊ะเสนมว.สส.ฝอ.บก.สอ.ฯ0895489918 
46พลสมัครประยูร คำแก้วแดนสวรรค์พ.ศ. 2527เสียชีวิต
47ดาบตำรวจประยูร ทิพย์วัลย์บก.จร.กลาง กทม.0878168063 
48ดาบตำรวจประเสริฐ โตสนั่นจร.สภ.นครราชสีมา0819762294 
49พันตำรวจโทประหยัด ภูชนะศรีสว.จร.สภ.หัวหิน0813648133 
50พันตำรวจโทปรัชญา สุทธิประภาสว.นผ.สภ.ร้อยเอ็ด0860914864 
51ดาบตำรวจปราโมทย์ ภู่จิ๋วกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.0810104912 
52ดาบตำรวจปริญญา เซ็นหลวงสภ.คูคต อ.ลำลูกกา 0891118107 
53พันตำรวจโทปริญญา ปฏิเวทย์สว.สป.สภ.เมืองแพร่0819523709 
54พันตำรวจโทปัญญา ว่องไวผบ.ร้อย กก.4 บก.กฝ. 0817593010 
55พันตำรวจโทผจญ กูลให้สว.ขว.กก.ตชด.33 0850312009 
56พันตำรวจโทมนธา คงจันทร์ผบ.ร้อย กก.2บก.กฝ.0858032904นพเกล้า
57ดาบตำรวจพักพงษ์ เกริกไกรอาชีพส่วนตัว ภาคใต้0822778577 
58ดาบตำรวจพิเชษฐ์ อภิรมย์ผบ.หมู่ สภ.หัวหิน 0822504550 
59พันตำรวจโทพิทักษ์ ยิ่งเหนือวงศ์สว.อก.สภ.เมืองชัยนาท0863448941 
60ร้อยตำรวจเอกไพโรจน์ วินิตกฤษดาผบ.มว.ร้อย435 ตรัง0895662450 
61พันตำรวจโทมนตรี สลีอ่อนสวป.บางสะพานน้อย0810052600 
62ดาบตำรวจมนูญ หินเธาว์สภ.ชนบท ขอนแก่น0876402254 
63พันตำรวจโทรณรงค์ เชื้อนาคผบ.ร้อยสสน.บก.สอ.ฯ0817434019 
64ร้อยตำรวจตรีกานต์เทพ คมขำบก.สันติบาล กทม.0812342762ลอย
65จ่าสิบตำรวจเลิศศักดิ์ นาคดีแดนสวรรค์ พ.ศ. 2541เสียชีวิต
66คาบตำรวจวราศักดิ์ จันทร์ปรุงทางหลวงมอเตอร์เวย์0876819768 
67จ่าสิบตำรวจวัชชะ จำนงค์ส่วนตัวนครสวรรค์0862117672 
68ร้อยตำรวจตรีณัฏฐ์ดนัย มณีโชติฉัตรฤดีกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.0851218198วัชรินทร์
69ดาบตำรวจวัฒติศักดิ์ สิทธิมหาทรัพย์บก.ภ.เมืองราชบุรี0892113064 
70ร้อยตำรวจตรีวันชัย อ้นเล่ห์ผบ.หมู่ สภ.สุโขทัย0814740056 
71ดาบตำรวจวัย เมตตาไพจิตรแดนสวรรค์8 ม.ค.2550เสียชีวิต
72ดาบตำรวจวิเชียร ธรรมธีระอาชีพส่วนตัว กทม.0870878681 
73พันตำรวจโทนพสิทธิ์ เต็มองค์หล้าพงส.สภ.ลานสัก0805067019วิรัช
74ร้อยตำรวจตรีวีระ พรหมบุตรดีสภ.เขมราช อุบล0849590304 
75พันตำรวจโทศรีพูน วงศ์ละผบ.ร้อย ตชด.347 0810439330 
76จ่าสิบตำรวจศุภโชค ปืนกระโทกแดนสวรรค์ พ.ศ.2535เสียชีวิต
77ร้อยตำรวจเอกชาตรี ชุปวากรุงเทพฯ0879446344สถาพร
78ดาบตำรวจสนิท ชุ่มคำพะเนาสภ.กะบุรี จ.ระนอง0862716456 
79สิบตำรวจโทสมเจตน์ เพราะจะโป๊ะแดนสวรรค์26ก.ค.2528เสียชีวิต
80พันตำรวจโทสมชาย พุ่มพวงสว.สส.สภ.บ่อหลวง 0811116330 
81ดาบตำรวจสมนึก มีสวรรค์กองปราบปราม กทม.0861116888 
82พันตำรวจเอกสมพงษ์ ทิพย์อาภากุลผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ นศ.0815993944 
83พันตำรวจโทสมพงษ์ พูนศิริพงส.สภ.ตราพระยา0890783677 
84ร้อยตำรวจตรีสมพล โพธิ์วิทย์บก.จร.กลาง กทม.0898816625 
85พันตำรวจโทสมภพ ไม้แก้วสว.งาน4 กก.1ส.2 0846969371 
86ร้อยตำรวจตรีสมยศ อุทิศบก.สอ.บช.ตชด.0814553451 
87ดาบตำรวจสมศักดิ์ เต็มเกษมบก.จร.กลาง กทม.0890433329 
88สิบตำรวจเอกสมศักดิ์ เรืองศรีแดนสวรรค์14 ธ.ค.2528เสียชีวิต
89ดาบตำรวจสรรศักดิ์ ศิวายพราหม์ผบ.หมู่ ผงป.ตร0878059927 
90ดาบตำรวจธนากร รงค์บัณฑิตบก.จร.กลาง กทม.0816279939สรศักดิ์
91พันตำรวจโทสวัสดิ์ ศรีนากสวป.สภ.คลองวาฬ 0819958755 
92ดาบตำรวจคามินท์ มั่นสมใจสภ.วิเชียรบุรี 0812817678สะอาด
93สิบตำรวจโทสันธยา อุตะมะบูรณ์อาชีพส่วนตัว จ.ชลบุรี0813771602 
94พันตำรวจตรีสำราญ มาโชคสว.ศูนย์ฝึกสุนัข กฝ.0819897500 
95พลสมัครสำราญ ตั้งมานะแดนสวรรค์29พ.ค.2526เสียชีวิต
96ดาบตำรวจสิรา วงศ์นาป่าบ้านฉาง จ.ระยอง0814840761 
97ดาบตำรวจศิรเชษฐ์ สุกใสนปพ.กาญจนบุรี0897444196สุขุม
98ร้อยตำรวจตรีสุจินต์ แสงจงกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.032522164 
99พันตำรวจโทสุทิน จันพิรักษ์สภ.ห้วยข่า  บุณฑริก0895855984 
100ดาบตำรวจสุพจน์ ทมานนท์ผบ.หมู่ สภ.แม่สอด0895657011 
101ดาบตำรวจสุพิษ โพธิ์พันธ์ผบ.หมู่ สภ.สัตหีบ0816877872 
102ดาบตำรวจสุมล ก๊กเครือบก.จร.คู่ขนานลอยฟ้า0851793386 
103สิบตำรวจโทสุรชัย ขิงจตุรัสปลัด อบต. แก้มอ้น 0817360675 
104ดาบตำรวจสุรชัย กุดแถลงกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.0841200893 
105ดาบตำรวจสุรพรรณ อังสุโชติงาน กบ.ฝอ.บก.สอ.ฯ0858044725 
106พันตำรวจโทเสมอ อยู่สำราญรอง ผกก.สามร้อยยอด 0813783561 
107ร้อยตำรวจตรีเสรี ดิษฐ์ป้านผบ.หมู่ สน.ตลาดพลู0897773459 
108ร้อยตำรวจตรีแสวง พรรณาเหนือผบ.หมู่ สภ.ปราณบุรี0837076656 
109ดาบตำรวจใหญยิ่ง โลหิตชาติบ้านหน้าค่ายนเรศวร0896793855 
110พันตำรวจโทอนันต์ ชูสวัสดิ์พงส.สภ.บ้านแหลม0819219491 
111ดาบตำรวจอนุศักดิ์ คำนวนสินธุ์สน.สำราญราษฏร์0846556676 
112จ่าสิบตำรวจอาคม โพธิ์กระจ่างแดนสวรรค์ 3 พ.ย.2533เสียชีวิต
113สิบตำรวจเอกอานนท์ วงค์เทวัญแดนสวรรค์11ก.พ.2530เสียชีวิต
114ดาบตำรวจอารมย์ พันธ์บัวแดนสวรรค์7 ก.ค.2541เสียชีวิต
115ดาบตำรวจอินสม คำหล้าแดนสวรรค์22 มี.ค.2549เสียชีวิต
116พันตำรวจเอกอาญา สิงห์ไกรผศ.(สบ.4) รร.นรต.0818270841 
117ดาบตำรวจเยี่ยมยศ บุญพิทักษ์อาชีพส่วนตัว กทม.0847068804 
118ดาบตำรวจอนันต์ กฤษณเกษกุลอาชีพส่วนตัว กทม.0894967764 
119ดาบตำรวจชัยยศ ทองนาคอาชีพส่วนตัว ชลบุรี0859724616 
120ดาบตำรวจสมคิด พุ่มมูลอาชีพส่วนตัวภาคใต้ 0874745400 
121จ่าสิบตำรวจอรรณพ ผลสินธ์แดนสวรรค์ไม่ทราบเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2555 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >